О нас

О нас
Загрузки
политика конфиденциальности

ООО "NMS ELPA" основана в 1997-ом году и уже на протяжении 25 год успешно работает на рынке Прибалтики.

ООО "NMS ELPA" – одна из ведущих фирм медицинского сервиса в Латвии, которая сертифицирована в этой сфере. Мы обеспечиваем качественный сервис с очень широкыми функциональными возможностями. Комплекс услуг – проектирование, доставка, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание – позволит Вам работать, не прилагая дополнительных усилий.

Наши главные сферы деятельности:

 • проектировка и инсталация систем вызова медперсонала;
 • доставка и сервис анестезиологического и реанимационного оборудования;
 • проектировка и монтаж систем медицинских газов;
 • доставка, установка и сервис медицинских компрессоров;
 • доставка и сервис оборудования для операционных залов, отделений интесивной терапии и перинатальных центров;
 • доставка и сервис оборудования для хирургии глаза, а таже лазерной аппаратуры;
 • оборудование для частной практики и реабилитационных центров.

ООО "NMS ELPA" гарантирует регулярное техническое обслуживание и высокий уровень сервиса для проданной апаратуры. Инженеры предприятия получили квалификацию в университетах Латвии и совершенстуют свои знания на курсах в Германии, Швеции, Франции, Швейцарии и США.

Предприятие "NMS ELPA" характеризует профессионализм, точность и скорость.

Предприятие "NMS ELPA" предостваляет финансовую поддержку на научных конференциях, способствует введение новой медицинской техники и способов лечения в Латвии, а также обеспечивает необходимое для этого обучение врачей.

Политика конфиденциальности для защиты персональных данных

--NAV IZTULKOTS--

 1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam - fiziskajai personai - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, datu apstrādes tiesisko pamatu,  personas datu saņēmēju kategorijām, datu uzglabāšanas termiņu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

 1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

SIA “NMS ELPA”

Reģistrācijas numurs 40003348336

Juridiskā adrese: Malienas iela 31-22, Rīga, Latvija, LV-1079

Telefona numurs: +371 67245652

E-pasts: info@nmselpa.lv

 1. Privātuma politikas piemērošanas sfēra
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – klientiem, darbiniekiem un citiem sadarbības partneriem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskajai personai, saņem vai nodod SIA “NMS ELPA” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji, parakst tiesīgas personas, u.c.).
 • SIA “NMS ELPA” biroja, noliktavas un citu telpu apmeklētājiem;
 • SIA “NMS ELPA” uzturēto interneta mājaslapu un sociālo mediju lapas apmeklētājiem.
  1. SIA “NMS ELPA” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “NMS ELPA” mājaslapā, sociālajās platformās, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 1. Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

SIA “NMS ELPA” var izmantot Klienta sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

 • potenciālo darbinieku atlasei, saņemot CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • preču/pakalpojumu pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • preču un pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);
 • lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • lai veiktu analītiskus pētījumus par SIA “NMS ELPA” piedāvāto produktu un sniegto pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);
 • drošības nodrošināšanai uzņēmuma telpās un teritorijā, veicot videonovērošanu un piekļuves kontroli (leģitīma biznesa interese).
 • Tāpat, mēs šos datus apstrādāsim informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl SIA “NMS ELPA” ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar noslēgto līgumu:

 • datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, klienta identifikators, dzimšanas gads, dzimums, profesija, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, vēlamais saziņas veids var tikt nodota citam uzņēmumam;
 • valsts un pašvaldību institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
 • organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
 • atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 1. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “NMS ELPA” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam.

Pēc datu izmantošanas termiņa beigām, kad minētie apstākļi izbeidzas, un ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs personu datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

 1. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības:

 • saņemt no SIA “NMS ELPA” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
 • pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi;
 • jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu Valsts inspekcijā) par personas datu izmantošanu.

 

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 1. Sīkdatņu apstrāde

Vietnē http://www.nmselpa.lv/ tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju SIA “NMS ELPA” izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

SIA “NMS ELPA”  nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc SIA “NMS ELPA” ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

SIA “NMS ELPA” izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni.

Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

SIA “NMS ELPA” izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību SIA “NMS ELPA” publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir SIA “NMS ELPA”  tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājiem Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj SIA “NMS ELPA” sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – SIA “NMS ELPA” izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir SIA “NMS ELPA” leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie SIA “NMS ELPA”  darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Gadījumā ja SIA “NMS ELPA”  Vietnē ir paraudzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā, Vietnē tiek saglabāti IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram